Toi bi tut loi bay gio rang đang bị lung lay lám the nào bác si oi