tôi bị lichen phẳng trong khoang miệng giờ phải làm sao. bữa tôi có điều trị một lần rồi. giờ bị lại