I.Chính sách Quyền Riêng Tư là gì và chính sách này điều chỉnh những gì

Hello Health Group hiểu tầm quan trọng của quyền riêng tư đối với thông tin cá nhân của người dùng. Chính sách Quyền riêng tư này (sau đây gọi là “Chính sách“) đặt ra những nguyên tắc mà trên cơ sở đó Hello Health Group và các công ty thuộc tập đoàn Hello Health Group (sau đây gọi chung là “chúng tôi“) có thể thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc xử lý bằng cách khác các thông tin cá nhân của người dùng, người dùng tiềm năng, người đại diện được ủy quyền của người sử dụng dịch vụ theo quy định pháp luật hiện hành về bảo mật dữ liệu cá nhân. Chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết về các quyền của mình.

Chính sách này áp dụng cho các trang web và các ứng dụng được chúng tôi sở hữu và vận hành cùng với thông tin và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua các trang web và các ứng dụng của chúng tôi, sau đây gọi chung là “Dịch Vụ”.

Chính sách này áp dụng cho dữ liệu cá nhân thuộc quyền sở hữu hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi, bao gồm các dữ liệu cá nhân thuộc quyền sở hữu của các tổ chức được chúng tôi sử dụng để thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích của chúng tôi. Việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, hoặc xử lý các dữ liệu cá nhân của người dùng nhân danh chính phủ hay các cơ quan nhà nước  sẽ được tuân thủ theo những chỉ dẫn được quy định trong các quy định của nhà nước về quản lý dữ liệu. Chúng tôi sẽ tuân theo những yêu cầu có liên quan trong các quy định của nhà nước về quản lý dữ liệu.

Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu được Chính sách này cũng như Điều khoản Sử dụng của chúng tôi. Khi sử dụng Dịch Vụ, bạn xác nhận rằng bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, Điều khoản sử dụng này cấu thành hợp đồng giữa bạn và chúng tôi. Bạn cũng xác nhận rằng bạn đã đồng ý một cách rõ ràng cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách này.

II.Chúng tôi sẽ xử lý những dữ liệu nào

Khi được sử dụng trong Chính sách này, “dữ liệu cá nhân” nghĩa là dữ liệu, cho dù đúng hay không, về một cá nhân có thể xác định được: (a) từ dữ liệu đó; hoặc (b) từ dữ liệu đó và các thông tin khác mà chúng tôi có quyền truy cập hoặc có thể truy cập được.

Tùy thuộc vào bản chất của các tương tác giữa bạn với chúng tôi và những dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn, một vài ví dụ về các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn bao gồm tên, mã định danh như số căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lao động và giấy khai sinh, thông tin liên lạc như địa chỉ thường trú, địa chỉ email hay số điện thoại, quốc tịch, tuổi tác, giới tính, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, bệnh án, hình ảnh và các thông tin âm thanh-hình ảnh khác, thông tin tuyển dụng và thông tin tài chính như số thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hay thông tin tài khoản ngân hàng, ứng dụng/ trình duyệt và các thông tin về thiết bị.

Chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin từ các nguồn bên ngoài như các đối tác, các nhà cung cấp, và các bên thứ ba. Chúng tôi yêu cầu những bên thứ ba này phải có quyền thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn trước khi cung cấp cho chúng tôi. 

III.Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân như thế nào

Chúng tôi thường không thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi (a) dữ liệu cá nhân được cung cấp cho chúng tôi một cách tự nguyện trực tiếp từ bạn hay thông qua một bên thứ ba được bạn ủy quyền hợp lệ để chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi ( “đại diện được ủy quyền” của bạn) sau khi (i) bạn (hoặc đại diện được ủy quyền của bạn) đã được thông báo về các mục đích mà dữ liệu được thu thập (vui lòng đọc các mục đích được đề cập bên dưới), và (ii) bạn (hay đại diện được ủy quyền của bạn) đã đồng ý với việc thu thập và việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích đó, hoặc (b) việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý được cho phép hoặc yêu cầu bởi quy định pháp luật hiện hành về bảo mật dữ liệu. Chúng tôi sẽ xin chấp thuận của bạn trước khi thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân bổ sung nào.

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kì và tất cả mục đích sau:

 • Để cung cấp, cải thiện và tạo ra các Dịch Vụ hiện tại và các Dịch Vụ mới;
 • Để cung cấp những trải nghiệm cá nhân cho bạn, bao gồm hiển thị các quảng cáo, nhằm đảm bảo rằng mọi thứ bạn nhìn thấy thực sự thú vị và có ích cho bạn;
 • Để phản hồi, phân tích và xử lý các thắc mắc, yêu cầu, đăng ký, khiếu nại và phản hồi từ bạn và gửi cho bạn thông tin liên lạc quản trị về các trang web và Dịch vụ của chúng tôi.
 • Gửi cho bạn các thông điệp điện tử được bảo mật và các thư điện tử được cá nhân hóa liên quan đến các mối quan tâm của bạn được suy ra từ việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm tin tức, thông báo, lời nhắc và cơ hội từ chúng tôi;
 • Để phân tích thống kê về các xu hướng, hành vi và hoạt động của người dùng bao gồm tần suất truy cập những chủ đề được xem trên trang web, Dịch vụ đang được sử dụng như thế nào và có bao nhiêu email được người dùng nhận và mở xem;
 • Để cung cấp cho bạn và mọi người những đặc điểm nhân khẩu học và những mối quan tâm với những nội dung có liên quan hơn, bao gồm các quảng cáo cả trên và ngoài các trang web và các ứng dụng;
 • Để đưa ra những dịch vụ xây dựng khách hàng tiềm năng;
 • Để dò tìm và ngăn chặn việc gian lận và các mối đe dọa khác đến Dịch vụ và người dùng của chúng tôi;
 • Để xác định các vấn đề của Dịch vụ;
 • Để thực hiện các hoạt động nghiên cứu và đánh giá, bao gồm cả những hoạt động được mô tả dưới đây;
 • Để quản lý và xác minh tài khoản cũng như danh tính của bạn;
 • Để chuyển giao cho các bên thứ ba không liên kết bao gồm các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ, đại lý, các bên thứ ba khác của chúng tôi và các cơ quan quản lý và chính phủ có liên quan, cho dù ở Singapore hay nước ngoài, nhằm thực hiện các mục đích nói trên;
 • Để gửi cho bạn thông tin khuyến mại (bao gồm bằng thư trực tiếp, thư điện tử, cuộc gọi và tin nhắn điện thoại) hoặc bằng cách khác liên hệ với bạn về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình hoặc các chủ đề khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm khi có sự đồng ý của bạn theo quy định pháp luật hiện hành;
 • Để yêu cầu bạn tham gia vào cuộc nghiên cứu dựa trên những việc như cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi;
 • Để tuân thủ bất kỳ luật, quy định, quy tắc thực hành, hướng dẫn hoặc quy tắc hiện hành nào hoặc để hỗ trợ việc thực thi pháp luật và điều tra do bất kỳ cơ quan chính phủ và / hoặc cơ quan quản lý nào tiến hành;
 • Cho bất kỳ mục đích nào khác mà bạn đã cung cấp thông tin;
 • Cho bất kỳ mục đích ngẫu nhiên nào khác phát sinh từ hoặc có liên quan đến những mục đích đã nêu ở trên; và
 • Cho bất kỳ mục đích nào khác chưa được đề cập ở trên (trừ trường hợp được pháp luật cho phép hoặc được quy định), chúng tôi sẽ xin sự chấp thuận của bạn trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Các mục đích được liệt kê trong các điều khoản ở trên có thể tiếp tục được áp dụng kể cả trong trường hợp mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi đã chấm dứt hay được thay đổi theo bất kỳ cách nào, trong một khoảng thời gian hợp lý sau đó (bao gồm, nếu được áp dụng, một khoảng thời gian cho phép chúng tôi thực thi các quyền của chúng tôi theo hợp đồng với bạn), trừ khi bạn đã thông báo rõ ràng cho chúng tôi rằng bạn đã rút lại sự đồng ý của bạn cho các mục đích đã đề cập ở trên.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân của bạn với các thông tin khác được thu thập về việc bạn sử dụng Dịch vụ, đồng thời bổ sung thông tin từ các nguồn bên ngoài cho các mục đích được mô tả trong Chính sách này. Ví dụ, thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn có thể được chúng tôi kết hợp với thông tin khác mà chúng tôi đã có sẵn thông qua các bên thứ ba nhằm mục đích nghiên cứu và đánh giá, bao gồm đánh giá hiệu quả của nội dung hiển thị, các quảng cáo hoặc các chương trình. Chúng tôi có thể thực hiện các báo cáo thông tin tổng hợp cho các nhà quảng cáo hiện tại hoặc tiềm năng và các đối tác kinh doanh khác của chúng tôi, các báo cáo này không thể định danh được một người dùng cá nhân cụ thể trên các trang web của chúng tôi.

Một vài ví dụ về cách mà chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Đăng ký

Mặc dù phần lớn các dịch vụ không yêu cầu đăng ký để sử dụng, vẫn có những dịch vụ yêu cầu bạn thực hiện đăng ký để các dịch vụ này hoạt động được hiệu quả hơn. Nếu bạn chọn đăng ký hay cập nhật một tài khoản đang tồn tại hay truy cập vào những dịch vụ nhất định, bạn có thể sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, giới tính, địa chỉ thư điện tử, ngày sinh, tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tính chính xác của những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp.

Dịch vụ tương tác

Một vài dịch vụ của chúng tôi như “Kiểm tra các triệu chứng” mang tính tương tác và có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên quan đến sức khỏe, cùng với những thông tin khác như tuổi tác và giới tính của bạn. Bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi để sử dụng công cụ “Kiểm tra các triệu chứng” và nếu bạn thực hiện việc đăng ký với chúng tôi, chúng tôi có thể kết hợp những thông tin mà bạn cung cấp đến công cụ này với những thông tin đăng ký mà bạn đã cung cấp trước đó.

Bản tin bằng thư điện tử

Tại thời điểm đăng ký và ở các thời điểm khác khi bạn sử dụng các trang web, bạn sẽ có những lựa chọn về cách bạn cung cấp những thông tin cá nhân cho chúng tôi để nhận được những bản tin thông báo hay bản tin về các chương trình khuyến mại, ví dụ như bản tin liên quan đến một tình trạng sức khỏe cụ thể- qua email từ chúng tôi và/hoặc trực tiếp từ những bên thứ ba. Vào từng thời điểm, chúng tôi có thể sẽ đề xuất với người dùng của các trang web của bên thứ ba những cơ hội để đăng ký theo dõi những bản tin của chúng tôi thông qua những trang web này. Nếu bạn chọn đăng ký theo dõi một trong những bản tin của chúng tôi từ trang web của một bên thứ ba, bên điều hành của trang web đó sẽ cung cấp cho chúng tôi những thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp liên quan đến yêu cầu đăng ký theo dõi, và chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này theo Chính sách này như thể là bạn đã cung cấp thông tin trực tiếp cho chúng tôi. Trong mục Tin Nhắn, nếu bạn bật thông báo email đối với những bài đăng mà bạn khởi tạo hoặc tham gia, bạn sẽ nhận một email khi có bất cứ hoạt động nào trên các bài đăng này. Nếu sau đó bạn quyết định không muốn nhận những email cập nhật nữa, bạn có thể tắt chức năng này trong Mục Cảnh báo Email trong phần Cài đặt hồ sơ của bạn.

Nghiên cứu thị trường

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện những khảo sát nghiên cứu trực tuyến cho chính chúng tôi và đại diện cho bên thứ ba bằng thư mời qua email, những khảo sát dạng cửa sổ bật mở và những nhóm tập trung trực tuyến. Khi tham gia vào cuộc khảo sát này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ, tuổi tác, nếu có một chương trình rút thăm trúng thưởng liên quan tới cuộc khảo sát, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên và thông tin liên hệ cho mục đích quản lý chương trình. Thông tin mà bạn cung cấp trong cuộc khảo sát có thể được chúng tôi sử dụng cho mục đích nghiên cứu và đánh giá, như mô tả bên dưới bao gồm việc đánh giá những hiệu quả của nội dung quảng cáo, hoạt động quảng cáo hay chương trình. Những thông tin cá nhân bạn cung cấp trong chương trình rút thăm trúng thưởng sẽ được sử dụng hoàn toàn cho mục đích quản lý chương trình và theo yêu cầu của pháp luật hiện hành. Khảo sát nghiên cứu thị trường được thực hiện bởi chúng tôi hoặc bên đại diện cho chúng tôi sẽ chứa một đường dẫn đến Chính sách này.

Đánh giá của người dùng, Bảng Thông báo và các diễn đàn công cộng khác

Chúng tôi cũng làm nổi bật nhiều khu vực trên Bảng thông báo và các diễn đàn công cộng để người dùng có thể đăng những bài đánh giá, chia sẻ thông tin và giúp đỡ lẫn nhau, hay người dùng có thể đưa ra những câu hỏi để các chuyên gia trả lời. Chúng tôi cũng tổ chức những buổi thảo luận trực tuyến do các chuyên gia chăm sóc sức khỏe hướng dẫn. Tất cả các bài đánh giá được làm nổi bật trên hệ thống đặt chỗ và Bảng thông báo được chia sẻ cho công chúng và không được xem là nội dung riêng tư.

Bất cứ thông tin nào (bao gồm thông tin cá nhân) bạn chia sẻ ở các bài đánh giá, Bảng thông báo trực tuyến hay các diễn đàn khác được thiết kế là không gian công cộng, chứ không phải là không gian riêng tư. Bạn nên suy nghĩ cẩn trọng trước khi đăng bất cứ thông tin cá nhân nào lên các diễn đàn công cộng. Những gì bạn đăng lên sẽ được đọc, được chia sẻ, hoặc được thu thập bởi những bên thứ ba và có thể được sử dụng bởi những bên khác theo những cách mà chúng tôi không thể kiểm soát hay đoán trước được, như việc liên hệ với bạn vì những mục đích không được cho phép. Cũng như bất cứ diễn đàn công cộng ở bất cứ trang nào, những thông tin mà bạn đăng lên có thể hiển thị trên công cụ tìm kiếm của bên thứ ba. 

Nếu bạn sơ suất đăng những thông tin cá nhân của mình trên Bảng Thông báo của chúng tôi và muốn gỡ bỏ, bạn có thể gửi email cho chúng tôi để yêu cầu gỡ bỏ thông tin đó bằng cách sử dụng đường dẫn trong phần “Liên hệ” có ở mỗi trang web của chúng tôi.

Dịch vụ và Thông tin thiết bị

Khi bạn đăng nhập và sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ tự động thu thập và lưu giữ trong máy chủ các thông tin đăng nhập từ trình duyệt web hay thiết bị di động của bạn như địa chỉ IP hay nhận dạng thiết bị duy nhất, thông tin trình duyệt web (bao gồm đường dẫn URL), các tùy chọn và cài đặt của bạn, cookies và thông tin về các nội dung mà bạn đã xem và tương tác (ví dụ như yêu cầu tìm kiếm, những quảng cáo tương tác, số lần nhấp chuột theo thời gian tương ứng). Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin đặc thù của thiết bị khi bạn cài đặt và sử dụng ứng dụng bao gồm mẫu mã thiết bị, thông tin hệ điều hành, ID quảng cáo (là mã số nhận dạng duy nhất, người dùng có thể thiết đặt lại cho quảng cáo được liên kết với thiết bị di động), những phiên bản ứng dụng và lượng thông tin sử dụng. Khi được bạn cho phép, chúng tôi sẽ thu thập thông tin vị trí chính xác được cung cấp từ thiết bị di động của bạn, tính năng này có thể được vô hiệu hóa trong phần cài đặt của thiết bị.

Cookies và các công nghệ theo dõi khác

Chúng tôi và các đối tác của mình sử dụng cookies để thu thập thông tin về việc sử dụng dịch vụ của bạn. “Cookies” là những tập dữ liệu nhỏ được bố trí trên trình duyệt web của bạn khi bạn vào trang web của chúng tôi, có tác dụng nhận diện trình duyệt, thu thập và lưu trữ thông tin về việc sử dụng dịch vụ của bạn, như mô tả ở trên. Ngoài cookies, chúng tôi và đối tác của mình còn sử dụng những công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về việc sử dụng dịch vụ của bạn như thông tin nhận dạng thiết bị và “web beacons” (Tập chỉ báo) là những tập đồ họa nhỏ (hay còn gọi là “clear GIF” hay “web pixel”) được gắn vào một trang web hay email thường được dùng để theo dõi hoạt động và gửi những thông tin liên quan về máy chủ (có thể thuộc về chủ trang, nhà quảng cáo mạng lưới hay các bên thứ ba khác). Những thông tin thu thập được từ những công nghệ theo dõi trên có thể được kết hợp với những thông tin khác mà đối tác của chúng tôi có thể tiếp cận được, bao gồm tên, địa chỉ email và địa chỉ cư trú của bạn để chúng tôi có thể gửi cho bạn những tài liệu bằng thư tín hay thư điện tử mà có thể bạn quan tâm.

Đối tác dịch vụ quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng các trang web của chúng tôi, như các nội dung bạn đã xem. Những bên thứ ba này có thể sử dụng những thông tin này để giúp chúng tôi truyền tải những nội dung quảng cáo trên trang web của chúng tôi và trên trang web của bên thứ ba khác căn cứ vào hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể điều chỉnh thêm những quảng cáo trên trang web của chúng tôi và trên trang web của bên thứ ba này dựa trên những thông tin bổ sung mà chúng tôi và những bên thứ ba này biết được. Có hai bên thứ ba mà chúng tôi đang hợp tác là Facebook và Google. Ngoài việc sử dụng thông tin mà họ thu thập được để thực hiện những dịch vụ cho chúng tôi, Google có thể sử dụng những thông tin theo chính sách quyền riêng tư của họ. Để biết Google có thể sử dụng các thông tin thu thập được qua việc chúng tôi sử dụng dịch vụ của Google trên trang web của chúng tôi như thế nào, bạn truy cập tại https://www.google.com/policies/privacy/partners. Mặc dù Facebook không cung cấp  

bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi, Facebook có thể sử dụng thông tin mà họ có được và thu thập được về bạn để thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi (các thông tin này có thể được kết hợp với các thông tin cá nhân mà Facebook có về bạn) theo quy định tại chính sách quyền riêng tư của họ ở đây https://www.facebook.com/about/privacy.

Chúng tôi cũng làm việc với các mạng quảng cáo của bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên trang web của chúng tôi và trên các trang web của bên thứ ba. Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo của chúng tôi sử dụng những công nghệ để thu thập thông tin về các hoạt động của bạn trên các trang web và những ứng dụng của chúng tôi để cung cấp cho bạn những quảng cáo mục tiêu dựa trên nền tảng cookie trên các trang web của chúng tôi và các trang web của bên thứ ba dựa trên những hoạt động và mối quan tâm của bạn.

Khi bạn tải về và cài đặt một trong những ứng dụng của chúng tôi trên thiết bị di động của mình, chúng tôi đã đánh số ngẫu nhiên cho việc cài đặt ứng dụng đó. Con số này không thể được dùng để nhận dạng cá nhân bạn và chúng tôi cũng không thể nhận dạng cá nhân bạn trừ khi bạn quyết định trở thành người dùng đăng ký của ứng dụng đó. Chúng tôi sử dụng con số ngẫu nhiên này theo phương thức tương tự như việc sử dụng cookies của chúng tôi như được mô tả trong Chính sách này và các Chính sách khác của chúng tôi. Khác với cookies, con số ngẫu nhiên được chọn cho việc cài đặt ứng dụng của bạn đó, chứ không phải cho trình duyệt web, bởi vì ứng dụng không hoạt động trên trình duyệt web. Vì vậy, con số ngẫu nhiên không thể bị gỡ bỏ thông qua việc cài đặt. Việc chúng tôi sử dụng cookies và những công nghệ theo dõi khác trên những trang web được tối ưu cho thiết bị di động và những ứng dụng tốt nhất của chúng tôi, cũng giống như được sử dụng trên trang web của chúng tôi. Bạn có thể chọn từ chối cookies, sử dụng Network Advertising Initiative (Sáng kiến Quảng cáo mạng) và các cơ chế cửa sổ bật mở theo các hướng dẫn được mô tả bên dưới trong phần “Lựa chọn và quyền lợi của bạn” được thiết lập trên những ứng dụng và các trang web tối ưu cho các thiết bị di động được chúng tôi.

IV.Dữ liệu cá nhân được chia sẻ như thế nào

Chúng tôi có thể tiết lộ và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn:

 • Khi việc chia sẻ đó là cần thiết cho, hoặc liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu;
 • Với các đối tác, khách hàng, bên cung cấp dịch vụ thứ ba, đại lý, nhà cung cấp và các tổ chức khác mà chúng tôi sử dụng để thực hiện bất kỳ mục đích nào được liệt kê trong Phần III  nêu trên cho chúng tôi;
 • Bất kỳ bên nào khác mà bạn đã cho phép chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc khi cần thiết để thực hiện bất kỳ hành động nào do bạn yêu cầu;
 • Cho các đối tác, khách hàng của chúng tôi và các bên thứ ba để họ cung cấp các dịch vụ hữu ích hơn và các thông tin khuyến mại cho bạn (bao gồm các quảng cáo được hiển thị trên các trang web của chúng tôi và / hoặc các trang web của bên thứ ba);
 • Với các bên thứ ba mà bạn chọn kết nối trên các trang web của chúng tôi hoặc những người sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; và
 • Tới các công ty con và công ty liên kết của chúng tôi trong Hello Health Groups, và vẫn sẽ tiếp tục tuân thủ Chính sách này.

Các mục đích được liệt kê trong các điều khoản ở trên có thể tiếp tục được áp dụng kể cả trong trường hợp mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi đã chấm dứt hay được thay đổi theo bất kỳ cách nào, trong một khoảng thời gian hợp lý sau đó (bao gồm, nếu được áp dụng, một khoảng thời gian cho phép chúng tôi thực thi các quyền của chúng tôi theo hợp đồng với bạn), trừ khi bạn đã thông báo rõ ràng cho chúng tôi rằng bạn đã rút lại sự đồng ý của bạn cho các mục đích đã đề cập ở trên.

Các ví dụ về cách chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn:

Các công ty con và công ty liên kết của Hello Health Group

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với những công ty con, công ty liên kết và các công ty được mua lại hay sáp nhập với chúng tôi và với các công ty liên kết của chúng tôi. Khi có sự thay đổi về quyền kiểm soát công ty có nguyên nhân từ, chẳng hạn như từ việc mua bán hoặc sáp nhập với một pháp nhân khác, hoặc trong trường hợp bán tài sản hay phá sản, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn sang bên kiểm soát mới hoặc bên mua lại tài sản. Trong những trường hợp thay đổi như vậy, thông tin cá nhân của bạn sẽ tiếp tục được xử lý theo Chính sách này. Việc chia sẻ của chúng tôi nhằm đảm bảo tính an toàn, bảo mật, tính toàn vẹn và tuân thủ pháp luật hiện hành, để cá nhân hóa các đề nghị, quảng cáo và các nội dung thương mại hoặc được tài trợ khác; để phát triển và cung cấp các tính năng và sự tích hợp cũng như hiểu cách mọi người sử dụng và tương tác với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Các công ty và nhà thầu làm việc với chúng tôi

Chúng tôi làm việc với các công ty thứ ba và các nhà thầu để hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ và giúp đỡ vận hành các ứng dụng và trang web của chúng tôi, bao gồm những công ty cung cấp dịch vụ về công nghệ, phân tích dữ liệu, nghiên cứu , triển khai và quản lý email, quản lý những cuộc thi và chương trình rút thăm trúng thưởng, quảng cáo và tiếp thị và/hoặc nội dung. Nhà thầu của chúng tôi thỉnh thoảng có quyền truy cập hạn chế các thông tin của bạn trong quá trình cung cấp những sản phẩm hay dịch vụ cho chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu trong hợp đồng những nhà thầu không sử dụng hay chia sẻ thông tin của bạn cho bất cứ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp dịch vụ hoặc những tính năng có giới hạn cho chúng tôi.

Bên quảng cáo thứ ba và các trang web của bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ những thông tin chúng tôi có về bạn như cookie ID hay địa chỉ IP với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo thuộc bên thứ ba để họ sử dụng những thông tin này để đăng tải quảng cáo trên trang web của chúng tôi cũng như trên các trang web của bên thứ ba.

Những nội dung, dịch vụ và quảng cáo cung cấp cho bạn trang web của chúng tôi được thực hiện hay chứa những đường dẫn đến trang web do một công ty khác làm chủ và vận hành (“Trang web của bên thứ ba”). Chúng tôi không chia sẻ những thông tin cá nhân của bạn với những Trang web của bên thứ ba này nếu không có sự cho phép của bạn, tuy nhiên bạn nên biết rằng bất cứ thông tin nào được chia sẻ với những Trang web của bên thứ ba này khi bạn truy cập vào những Trang web của bên thứ ba  này đều không tuân theo Chính sách này. Chúng tôi không có thẩm quyền và không chịu trách nhiệm cho việc thực hiện các chính sách bảo mật trên những Trang web của bên thứ ba. Bạn nên xem xét chính sách bảo mật được công bố trên những Trang web của bên thứ ba để hiểu cách những Trang web của bên thứ ba này thu thập và sử dụng thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng để bạn biết rõ khi bạn rời khỏi trang của chúng tôi để vào một Trang web của bên thứ ba, có thể bằng cách yêu cầu bạn bấm vào một đường dẫn hoặc thông báo cho bạn biết trước khi bạn đến một Trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, nếu thấy cụm từ “Powered by” (được cung cấp bởi) hay “in association with” (trong liên kết với) theo sau là tên một công ty khác mà không phải chúng tôi, điều này có nghĩa bạn đang ở một trang web do một công ty khác làm chủ. Khi bạn sử dụng những dịch vụ đồng thương hiệu ( là dịch vụ do đối tác của chúng tôi vận hành) hoặc đăng ký hoặc bằng cách khác cung cấp thông tin trên một web đồng thương hiệu, tùy từng trường hợp, chúng tôi có thể chuyển các thông tin thu thập cho đối tác, bao gồm những nhà cung cấp dịch vụ thuộc bên thứ ba mà các dịch vụ của họ được gắn kèm với và/hoặc xuất hiện cùng các dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp các công cụ tương tác trên các trang web của chúng tôi để bạn có thể tương tác với những dịch vụ truyền thông xã hội liên kết, ví dụ như chia sẻ bài viết. Những công cụ này có thể thu thập dữ liệu lướt web mà bên thứ ba cung cấp công cụ có thể nhận được, và các dữ liệu này được quản lý bởi những bên thứ ba này. Bạn có thể thiết lập các tùy chọn riêng tư trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội này.

Các đối tác cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ trên các nền tảng cung cấp sản phẩm và dịch vụ thương mại của chúng tôi

Khi bạn chọn thực hiện một giao dịch hoặc bằng cách khác chọn chia sẻ thông tin với bên bán, người sáng tạo, người gây quỹ, tổ chức từ thiện, bên cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc nền tảng dịch vụ thương mại, chúng tôi chia sẻ thông tin với họ và với bất kỳ nhà cung cấp nào đại diện cho họ.

Tùy thuộc vào cách bạn tương tác với họ, họ nhận được:

 • Thông tin để hoàn tất giao dịch của bạn, chẳng hạn như thông tin đặt hàng, thanh toán, liên hệ và giao hàng
 • Thông tin giúp đảm bảo tính bảo mật của giao dịch, chẳng hạn như thông tin về thiết bị hoặc kết nối của bạn
 • Bất kỳ thông tin nào được yêu cầu theo quy định hiện hành
 • Thông tin khác mà bạn chọn chia sẻ với họ

Bên cung cấp dịch vụ tiếp thị

Chúng tôi chia sẻ thông tin về bạn với các công ty giúp tiếp thị cho công ty, dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của riêng chúng tôi và thực hiện nghiên cứu quảng cáo. Ví dụ: chúng tôi chia sẻ số định danh thiết bị của bạn hoặc các thông tin định danh khác cho các bên cung cấp quảng cáo để giúp chúng tôi mang đến cho bạn những quảng cáo phù hợp nhất với sở thích của bạn.

Tuân thủ Luật pháp, Quy định và Các yêu cầu Thực thi Pháp luật

Để phối hợp với chính phủ, các cơ quan thực thi pháp luật và các bên tư nhân thực thi và tuân thủ luật pháp, chúng tôi có thể chia sẻ những thông tin cá nhân đến các bên thứ ba: (1) để tuân thủ với yêu cầu luật pháp như các điều luật, luật lệ, lệnh khám xét, trát hầu tòa hoặc lệnh của tòa án; (2) khi chúng tôi thực sự tin rằng việc chia sẻ thông tin là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ; hoặc (3) trong những trường hợp đặc biệt, như để đối phó với những đe dọa về vũ lực với bạn hoặc những người khác, để bảo vệ tài sản hoặc bảo vệ hay khẳng định các quyền pháp lý.

V.Đồng Ý Mặc Định bằng Thông báo

Chúng tôi có thể thu thập hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân hiện có cho các mục đích thứ cấp khác với mục đích ban đầu mà các thông tin đó được thu thập theo Chính sách này. Nếu chúng tôi dự định dựa vào sự đồng ý được cho là bằng thông báo cho các mục đích thứ yếu như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân được đề xuất thông qua (các) phương thức liên lạc thích hợp.

Bạn sẽ có một khoảng thời gian hợp lý để thông báo cho chúng tôi nếu bạn không muốn tham gia việc thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích như vậy.

Nếu quá thời hạn để thông báo không tham gia, bạn có thể thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn đồng ý với các mục đích mà bạn đã mặc nhiên đồng ý bằng thông báo nữa bằng cách rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến những mục đích đó.

VI.Tuân theo các Ngoại lệ về Quyền Lợi Hợp pháp 

Tuân theo các quy định pháp luật hiện hành về bảo mật dữ liệu cá nhân, chúng tôi có thể thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn vì các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc của người khác. Căn cứ vào các ngoại lệ về quyền lợi hợp pháp của các quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi sẽ đánh giá các tác động bất lợi có thể xảy ra đối với cá nhân và xác định rằng quyền lợi hợp pháp có lớn hơn bất kỳ tác động bất lợi nào.

Phù hợp với các ngoại lệ của lợi ích hợp pháp, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Phát hiện và ngăn chặn gian lận;
 • Phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng sai dịch vụ;
 • Phân tích hệ thống để ngăn chặn gian lận và tội phạm tài chính, và thực hiện phân tích tín dụng; và
 • Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân trên các thiết bị do công ty cấp để ngăn ngừa mất mát dữ liệu.

Các mục đích được liệt kê trong các điều khoản ở trên có thể tiếp tục được áp dụng kể cả trong trường hợp mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi đã chấm dứt hay được thay đổi theo bất kỳ cách nào, trong một khoảng thời gian hợp lý sau đó.

VII.Cách rút lại sự đồng ý của bạn

Sự đồng ý của bạn cho việc thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn sẽ có hiệu lực cho đến khi bạn hoặc đại diện được ủy quyền của bạn rút lại bằng văn bản. Bạn hoặc đại diện được ủy quyền của bạn có thể rút lại sự đồng ý và yêu cầu chúng tôi ngừng thu thập, sử dụng và / hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích được liệt kê ở trên bằng cách gửi yêu cầu của bạn qua email hoặc theo cách khác bằng văn bản cho Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo thông tin liên hệ chi tiết được cung cấp bên dưới. Nếu bạn không thể gửi yêu cầu của mình bằng văn bản hoặc nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào trong việc gửi yêu cầu của mình, bạn có thể yêu cầu nói chuyện hoặc gặp Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi.

Khi nhận được văn bản yêu cầu rút lại sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu thời gian hợp lý (tùy thuộc vào mức độ phức tạp của yêu cầu và ảnh hưởng của nó đối với mối quan hệ của chúng tôi với bạn) để yêu cầu của bạn được xử lý và để chúng tôi thông báo cho bạn về hệ quả của việc này, bao gồm bất kỳ hệ quả pháp lý nào có thể ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của bạn đối với chúng tôi. Thông thường, chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Mặc dù chúng tôi tôn trọng quyết định rút lại sự đồng ý của bạn, xin lưu ý rằng tùy thuộc vào bản chất và phạm vi yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bạn và trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước hoàn thành việc xử lý yêu cầu của bạn. Nếu bạn quyết định hủy bỏ việc rút lại sự đồng ý của mình, vui lòng thông báo cho chúng tôi theo cách được mô tả ở trên.

Xin lưu ý rằng việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến quyền của chúng tôi trong việc tiếp tục thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân khi việc thu thập, sử dụng và chia sẻ mà không cần sự đồng ý được cho phép hoặc yêu cầu theo luật hiện hành.

VIII.Cách truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân 

Nếu bạn muốn thực hiện (a) yêu cầu truy cập để có quyền truy cập vào bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn hoặc thông tin về cách chúng tôi sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc (b) yêu cầu chỉnh sửa để chỉnh sửa hoặc cập nhật bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bạn có thể gửi yêu cầu của mình qua email hoặc theo cách khác bằng văn bản, cho Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới. Nếu bạn cần hỗ trợ trong việc gửi yêu cầu của mình, bạn có thể yêu cầu nói chuyện hoặc gặp gỡ Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng một khoản phí hợp lý có thể được tính cho một yêu cầu truy cập. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về khoản phí trước khi xử lý yêu cầu của bạn.

Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt. Phản hồi của chúng tôi sẽ thường được gửi trong vòng hai (2) ngày làm việc. Nếu chúng tôi không thể trả lời yêu cầu của bạn trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản cho bạn trong vòng ba mươi (30) ngày trước khi chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của bạn. Nếu chúng tôi không thể cung cấp cho bạn bất kỳ dữ liệu cá nhân nào hoặc thực hiện chỉnh sửa theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lý do tại sao chúng tôi không thể làm như vậy (trừ trường hợp chúng tôi không bắt buộc phải làm như vậy theo pháp luật hiện hành).

Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa, cập nhật hay kiểm tra thông tin cá nhân đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách quay lại dịch vụ cụ thể, đăng nhập và thay đổi thông tin mà bạn muốn. Bạn cũng có thể cập nhật bất cứ thông tin cá nhân nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được đưa ra bên dưới hoặc thông qua đường dẫn trong phần “Liên hệ” có ở cuối mỗi trang của trang web của chúng tôi.

Khi bạn đăng ký để nhận thông báo qua email cho bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, bao gồm các bản tin email, hoặc vào bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể chọn không nhận các bản tin tiếp theo hoặc các thông báo email khác từ chúng tôi hoặc từ các nhà quảng cáo, nhà tài trợ của chúng tôi.  

Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin qua email bằng cách:

 • Làm theo những hướng dẫn có ở cuối mỗi bản tin và sử dụng đường dẫn “Hủy đăng ký” có trong mail.
 • Đăng nhập vào trang web của chúng tôi và bỏ chọn những bản tin mà bạn không muốn nhận nữa dưới phần “Hồ sơ của tôi”.

Tất cả những email khuyến mại gửi kèm theo những cơ hội từ chúng tôi hay cùng với các đề xuất hoặc những tài liệu thông tin được chúng tôi thay mặt cho những nhà tài trợ gửi đến bạn sẽ bao gồm những cách để hủy đăng ký nhận thêm các bản tin như vậy trong tương lai trừ khi bạn đăng ký nhận lại.

Phần lớn các phần mềm trình duyệt có thể được thiết lập để từ chối những cookie. Phần lớn các phần mềm trình duyệt có đề xuất những chỉ dẫn về cách đặt thiết lập lại trình duyệt từ chối cookies trong phần “Giúp đỡ” hay “Cài đặt” hoặc “Những Tùy chọn” ở thanh công cụ trên trình duyệt của bạn. Tham khảo Chính sách cookie của chúng tôi để có thêm thông tin về việc không sử dụng cookie.

Bạn cũng có thể kiểm soát những quảng cáo dựa trên sở thích trên thiết bị di động của mình bằng cách bật cài đặt “Giới hạn theo dõi quảng cáo” trong phần cài đặt đối với các thiết bị chạy hệ điều hành iOS hoặc “Hủy tham gia quảng cáo cá nhân hóa” trên các thiết bị Android. Điều này sẽ không chặn hoàn toàn việc xem quảng cáo nhưng sẽ giới hạn việc sử dụng các thiết bị nhận dạng quảng cáo đối với những quảng cáo được cá nhân hóa dựa trên sở thích của bạn. Nếu có thắc mắc về cách từ chối cookies trên thiết bị di động cụ thể của bạn, vui lòng kiểm tra lại với nhà sản xuất thiết bị.

IX.Dữ liệu cá nhân được bảo vệ như thế nào

Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi các hành vi truy cập, thu thập, sử dụng, chia sẻ, sao chép, sửa đổi, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp quản lý về mặt thực tế và kỹ thuật phù hợp và hợp lý, chẳng hạn như giảm thiểu thu thập dữ liệu cá nhân, xác thực và kiểm soát truy cập (chẳng hạn như các ý tưởng về mật khẩu tốt, cơ sở chỉ chia sẻ dữ liệu khi cần thiết, v.v.), mã hóa dữ liệu, ẩn danh dữ liệu, cập nhật tính năng bảo vệ chống vi-rút , vá lỗi thường xuyên của hệ điều hành và các phần mềm khác, xóa phương tiện lưu trữ trong thiết bị một cách an toàn trước khi vứt bỏ , các biện pháp bảo mật web chống lại rủi ro, sử dụng mật khẩu một lần (otp) / xác thực 2 yếu tố (2fa) / xác thực đa yếu tố (mfa) để truy cập an toàn cũng như việc đánh giá và kiểm tra bảo mật được thực hiện thường xuyên. Khi bạn nhập thông tin cá nhân (bao gồm thông tin sức khỏe cá nhân trong các Dịch vụ khác nhau), chúng tôi mã hóa việc truyền tải thông tin đó hoặc sử dụng công nghệ kết nối SSL (Lớp cổng bảo mật).

Tuy nhiên, bạn nên biết rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử là hoàn toàn an toàn. Mặc dù không thể đảm bảo an ninh, nhưng chúng tôi cố gắng bảo vệ an toàn thông tin của bạn và liên tục xem xét và nâng cao các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi. Bất chấp những nỗ lực của chúng tôi để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, luôn có một số rủi ro rằng một bên thứ ba trái phép có thể tìm cách xâm phạm hệ thống bảo mật của chúng tôi hoặc việc truyền thông tin của bạn qua Internet có thể bị chặn. Xin lưu ý rằng bạn nên thông báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt nếu bạn mất quyền kiểm soát tài khoản của mình hoặc biết được hoặc nhận thức rõ rằng thiết bị của bạn bị xâm phạm và vui lòng chịu trách nhiệm về sự an toàn của mật khẩu và thông tin tài khoản của bạn.

X.Tính chính xác của Dữ liệu Cá nhân 

Chúng tôi thường dựa vào dữ liệu cá nhân do bạn (hoặc đại diện được ủy quyền của bạn) cung cấp. Để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn là mới nhất, đầy đủ và chính xác, vui lòng cập nhật cho chúng tôi nếu có những thay đổi đối với dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách thông báo cho Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới.

XI.Dữ liệu cá nhân được lưu giữ như thế nào

Chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn cho tới khi còn cần thiết để thực hiện mục đích mà dữ liệu được thu thập, hoặc theo yêu cầu hoặc được cho phép bởi pháp luật hiện hành.

Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc xóa bỏ các cách thức mà dữ liệu có thể liên kết với bạn, ngay khi có lý do để cho rằng việc lưu giữ đó không còn phục vụ mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập và không còn cần thiết cho các mục đích pháp lý hoặc thương mại.

XII.Chuyển giao dữ liệu cá nhân ra ngoài lãnh thổ Singapore

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của chúng tôi được đặt tại Việt Nam. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên máy chủ đặt tại Singapore. Nếu bạn ở một khu vực pháp lý khác, bạn nên biết rằng để cung cấp dịch vụ cho bạn, chúng tôi phải chuyển thông tin cá nhân của bạn đến Singapore, nơi thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ và xử lý theo Chính sách này. Chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn ra bên ngoài cho các nhà cung cấp dịch vụ có hoạt động ở các quốc gia khác. Bạn theo đây đồng ý với việc thu thập, lưu trữ và xử lý như vậy ở Singapore và các khu vực pháp lý khác nơi Hello Health Group duy trì sự hiện diện. Nếu chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia nằm ngoài phạm vi nêu trên, chúng tôi sẽ xin sự đồng ý bổ sung của bạn để làm điều đó. 

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ với tiêu chuẩn bảo vệ ít nhất có thể so sánh với sự bảo vệ của cơ quan tài phán quốc gia của bạn hoặc được quy định tại các quy định pháp luật hiện hành, tùy theo tiêu chuẩn nào chặt chẽ hơn.

XIII.Làm cách nào để liên lạc với Nhân viên bảo vệ dữ liệu

Bạn có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về các chính sách và quy trình bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi hoặc nếu bạn muốn đưa ra bất kỳ yêu cầu nào theo cách sau:

Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời yêu cầu của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý và có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để đưa ra phản hồi toàn diện. Bạn cũng có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng tại nước sở tại nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác.

XIV.Hiệu lực của Chính sách và sự thay đổi Chính sách 

Chính sách này áp dụng cùng với bất kỳ Chính sách, điều khoản hợp đồng và điều khoản đồng ý nào khác mà được áp dụng liên quan đến việc chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách này theo thời gian mà không cần bất kỳ Chính sách nào trước đó. Bạn có thể xem bất kỳ sửa đổi nào như vậy đã hoặc đang diễn ra hay không bằng cách tham khảo ngày mà Chính sách này được cập nhật lần cuối. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách thông báo trên trang web của chúng tôi và / hoặc qua email cho người dùng đã đăng ký của chúng tôi (được gửi đến địa chỉ email được chỉ định khi bạn đăng ký) trước khi thay đổi có hiệu lực. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và các trang web của chúng tôi được xem như là sự thừa nhận và chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó.

XV.Xóa tài khoản và dữ liệu cá nhân của bạn

Nếu bạn muốn xóa tài khoản của mình và mọi dữ liệu cá nhân liên quan đến tài khoản đó, bạn có thể thực hiện bằng cách thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập trang hồ sơ của bạn và trong “Cài đặt tài khoản”, nhấp vào “Vô hiệu hóa tài khoản”

Bước 2: Chọn (các) lý do vô hiệu hóa tài khoản của bạn là “Tôi muốn tạo một tài khoản khác”, “Xóa vĩnh viễn” hoặc các lý do khác.

Bước 3: Đọc thông báo xác nhận, sau đó nhấp vào “Vô hiệu hóa tài khoản”. Tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa ngay lập tức. Bạn sẽ thấy thông báo xác nhận rằng tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa cùng với lý do bạn đã chọn ở Bước 2 ở trên.

Sau khi hoàn tất việc xóa tài khoản và dữ liệu cá nhân, vui lòng lưu ý các thông tin và thời gian như sau:

Trong vòng 28 ngày, tài khoản của bạn và tất cả dữ liệu cá nhân liên quan sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu này không thể được phục hồi sau khi bị xóa.

Nếu bạn đổi ý và muốn kích hoạt lại tài khoản của mình trong vòng 28 ngày, bạn chỉ cần đăng nhập lại và tài khoản của bạn sẽ được khôi phục với tất cả dữ liệu nguyên vẹn.

Sau 28 ngày, tài khoản của bạn không thể phục hồi được. Nếu bạn muốn sử dụng lại dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ cần tạo một tài khoản mới.