Bài viết lien quan

Saponin

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Glicozit không có gốc nitro mà thường là gốc sterol hay tritecpen, giữ vai trò tạo bọt hay tạo xà phòng, hoạt động mạnh trong dung dịch hòa tan.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan