Bài viết lien quan

Giả dược

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Là một chất trơ, không có tác dụng chữa bệnh. Được dùng để kiểm tra tính hiệu quả của một chất khác.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan