Bài viết lien quan

Đường đơn

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Loại đường đơn giản chỉ có một phân tử như fructose hoặc glucose.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan