Bài viết lien quan

Cơn gò sinh lý (Braxton Hicks)

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Là những cơn đau nhẹ, thường được coi là chuyển dạ giả.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan