Bài viết lien quan

Disaccharide

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Loại đường tổng hợp của hai phân tử monosaccharide.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan