home
Hội Hô Hấp Việt Nam

Hội Hô Hấp Việt Nam

Hội Hô hấp Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân Việt Nam đã và đang làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu, giảng dạy y học về lĩnh vực hô hấp, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả, cùng nhau làm tốt công tác chăm sóc và điều trị những người có bệnh hô hấp, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.