Tôi muốn mua thuốc mê thì làm sao để mua được thuốc không vậy.