E chào bsi.

nhờ bsi tvan giúp e ạ.

da em thuộc dầu có nhiều mụn ẩn xin bsi tvan và xin phương pháp điều trị, các loại thuốc điều trị ạ