Cháu đang bị ho và sổ mũi ở nhà thì cháu có sẵn klamentin và caricin thì cháu có thể uống cả hai không ạ