Mn oi cho e hoi bị viem gan b man đag uog thuoc dieu trị. Men gan ổn k cao.có the uog bien bảo xuân dc không ạ.