Mình yếu sinh lý và thơi gian gần đấy bị mát cảm súc khi bên cánh phụ nữ mình muốn hỏi bác sy bênh của mình chữa bàng cách nào