Tuần 34

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

Tuần 38

Tuần 39

Tuần 40

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Infant

Tuần 39

Tuần thứ 39, xương sọ của bé chưa khít lại, chúng có thể chồng lên nhau một chút để có thể chui lọt qua ngả âm đạo của mẹ. Mẹ cần lưu ý về các cơn gò tử cung.

Chiều cao 50.7 cm - Cân nặng 2.905 - 3.897 kg