Nếu đang uống trắng da được 24 ngày kh dùng nữa thì có sao không ạ