đau bụng ở giữa, thường xuyên đi ngoài dưới dạng loãng, ăn cơm vào là người bị lả