cái này có phải là hạch ko hôm qua nó như vậy con có sức dầu nên cũng đỡ sáng dậy thấy nó nhỏ lại rồi