Chào bs tay e đang có hiện tượng đau Ở vị trí ngón cái. Nhưng k phải đau liên tục. Và khi dùng ngón khác đè lên khớp nối thì nó có hiện tượng bật ra. Lâu lâu thì nó bị cơ cứng và đau. E muốn hỏi là nó