Cần biết tác dụng, liều dùng cho mọi đối tượng? Xin cảm ơn.