Da mình hay bị mụn với nhiều dầu nên uốn thuôc ko ạ