tôi bắn khuyên tai đc 5 tháng rồi nhưng tai vẫn sương là ss vậy