Cho em hỏi tại sao uống mật lại bị đi ra máu không