Trước đây mình có tiêm một mũi. Nhưng sao đó bị mất sổ và quên bén đi. Bây giờ mình tiêm thêm 2 mũi thì liệu có được không? Hay bắt buộc phải tiêm lại từ đầu?