Có thể uống cùng với thuốc xương khớp nhất nhất không