Trẻ nuốt kẹo có sao không thư bqcs sỹ.

Em rất lo lắng