Khi vết thương đã lành muốn làm chỉ tiêu nhanh tiêu thì làm thế nào ạ?