Bác sĩ e bị dập móng chân tụ máu bầm tại móng k gây đâu gì cả e bị cả tháng r nhưng nó tan ít lắm ạ có thay móng mới k ạ bao lâu sẽ hết v ạ