Ba e bi đau đầu kèm theo nhức mắt vậy nên uống thuốc gì ạ