cho hỏi sau khi quan hệ xong mà đái không được là hiện tưởng dì ạ