Phần nguyên nhân liệu có đầy đủ khi không có việc cha mẹ là người sai, con cái là người đúng. Trường hợp này thì như thế nào.