Bác sỉ có thể tư vấn cụ thể qua tin nhắn đuoc không ạ