Do là lần đầu nên em chưa biết phải đi theo trình tự như thế nào.