Tuần 37

Tuần 38

Tuần 39

Tuần 40

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Infant

Tuần 2

Vào tuần thứ 2, nếu thụ thai vào cuối tuần này, khả năng thành công rất cao. Bác sĩ sẽ tính thai kỳ của bạn từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối.