Ban đầu em bắt đầu mọc vài cái minh bé ở chân sau đó có bôi BECLOGEN nhưng nó không đỡ mà còn mọc nhiều nó hơn ở tay và lần ra càng nó ngày càng nhiều ak. Hôm nay em có chụp lại hỏi chị bán thuốc t