cho e hỏi là ở trên thuốc tatanol có 710221 là số gì vậy ạ