thích kệ tao mắc mớ hồ hới kệ tao chứ mai thi roài khi trên đây cho đỡ nhàm