Tôi cần diễm thuộc hay uống cho toi biết de chua mắt