14 tuổi em bị ngưng phát triển vòng ngực thì làm sao ạ