Nổi có bọc mà cậy ra k có gì một thơig gian nó lại nổi lên cái bọc