Hiện tại sức khỏe cháu bình thường, do dịch côvit nên cháu chưa đi khám ở bv tuyến cao hơn được.