Bác Sĩ ơi cháu vi khuẩn gram dương uống thuốc không khỏi giờ làm sao