Nhờ bác sĩ coi giúp tôi toa thuốc dưới, cháu nhà uống vô bị ói và mệt nhiều hơn😢