Sau lặc lè của tôi bị nổi phồng

thỉnh thoảng cũng bị đau , đứng lên ngồi xuống cũng có vấh đè