Ngồi lâu và đứng lâu nó chuyển qua thống hai bên gót chân