Đi giày lâu là gót chân sẽ bị nhức nhưng khi tháo giày ra là hết nhức