Ngoại em bị ngưng tim giờ thở oxy thành người thực vật có sao kh ạ