Em được kê đơn viên air - x, và một số loại thuốc khác. E dùng thuốc air - x trước, hay dùng thuốc khác trước ạ