Tự nhiên mấy ngày nay là thấy cằm nó sưng xong hết lại sưng có dấu hiệu gì vậy