em đang gặp tình trạng đau mắt đỏ. nhưng khi hết đau mắt đỏ nó chuyển sang ngứa giữ dội con mắt

bác sỹ có thể tư vấn đc ko